ÚvodProduktyZáručné podmienky

Záručné podmienky

Tieto podmienky zaručujúce bezplatnú opravu, slúžia iba ako dodatok k právam spotrebiteľa, zaručených všeobecne záväznými právnymi predpismi a tieto práva žiadnym spôsobom neobmedzujú. Ak sa počas doby (uvedenej v tabuľke na záručnom liste pre telekomunikačnú techniku) prejaví na výrobku závada zapríčinená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, bude pri splnení nasledujúcich podmienok chybný výrobok (alebo jeho časť alebo diely) bezplatne opravený alebo na základe uváženia autorizovaného servisu, ktorý vykoná opravu, vymenený.

  1. Výrobok bol zakúpený v maloobchodnej sieti v Slovenskej republike, kam bol dodaný prostredníctvom spoločnosti Panasonic Slovakia spol. s r.o. (ďalej iba ,,PSK") alebo autorizovaným veľkoobchodom a bol využívaný iba pre domáce a/alebo bežné účely, a to v súlade s príslušným návodom na použitie a technickými normami a/alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike.
  2. Výrobok (do bezplatnej opravy sa prijímajú iba kompletné zariadenia - odporúčame v pôvodnom obale), spoločne s riadne a úplne vyplneným záručným listom , bude bezprostredne po zistení závady odovzdaný autorizovanému predajcovi, u ktorého bol zakúpený alebo najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku (zoznam autorizovaných servisných stredísk je priložený k výrobku alebo na druhej strane záručného listu) na vlastné riziko a náklady kupujúceho.
  3. Tieto podmienky bezplatnej opravy sa nevzťahujú na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou, kolísaním napätia v elektrorozvodnej sieti, nehodou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením a mechanickým poškodením, neodborným nastavením alebo opravou, ďalej na poškodenie spôsobené neodbornou inštaláciou, úpravou, modifikáciou alebo používaním nesprávnym spôsobom nezlučiteľným s návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, a taktiež na poškodenia počas prepravy od kupujúceho alebo k nemu.
  4. V prípade, že počas doby pre bezplatnú opravu bude vymenená ľubovoľná časť alebo diel výrobku za časť alebo diel, ktorý nie je dodaný alebo schválený PSK a nie je preto vhodný pre výrobok z dôvodu zachovania jeho kvality a bezpečnosti, alebo ak bude výrobok rozobraný alebo opravený osobou, ktorá nie je autorizovaná PSK, stráca kupujúci právo na vykonanie bezplatnej opravy. Toto právo stráca aj v prípade, že boli porušené prvky ochrany slúžiace na zistenie neodbornej demontáže dielov (plomby, a pod.), boli poškodené alebo pozmenené prvky slúžiace na identifikáciu výrobku alebo údaje uvedené na záručnom liste.
  5. Nárok na bezplatnú opravu, ktorý vyplýva z týchto záručných podmienok, je oprava (alebo výmena na základe uváženia autorizovaného servisu vykonávajúceho opravu alebo platného zákonného ustanovenia) výrobku alebo jeho časti alebo dielov.
  6. Nárok na bezplatnú opravu podľa tohto záručného listu sa nevzťahuje na protiprachové poťahy, popruhy slúžiace na nosenie prístroja a na akumulátorové batérie.
  7. Kupujúci, ktorý uplatní právo na bezplatnú opravu, nemá nárok na vydanie dielov, ktoré boli vymenené.
  8. Doba počas ktorej má spotrebiteľ nárok na bezplatnú opravu je uvedená v tabuľke na tomto záručnom liste. Platí od dátumu predaja výrobku spotrebiteľovi.

Pre akumulátorové napájacie bloky je doba nároku na bezplatnú opravu 6 mesiacov. Na kopírovacie stroje je okrem vyššie uvedenej záruky poskytovaná tiež záruka na ... kópií (výtlačkov) podľa toho, ktorý okamih nastal skôr.